Organiseermeer

Voor wie we werken

Eem rijke leeromgeving voor alle kinderen

We helpen professionals die betrokken zijn bij de (brede) ontwikkeling van kinderen en jongeren. We werken veelal voor het onderwijs – scholen of overkoepelend besturen voor basis-, voortgezet- en hoger onderwijs. We werken ook voor bedrijven, organisaties of gemeenten  die de ontwikkeling van Rijke Leeromgevingen in het onderwijs ondersteunen.

Voor wie we werken

Een rijke leeromgeving voor alle kinderen

We helpen professionals die betrokken zijn bij de (brede) ontwikkeling van kinderen en jongeren. We werken veelal voor het onderwijs – scholen of overkoepelend besturen voor basis-, voortgezet- en hoger onderwijs. We werken ook voor bedrijven, organisaties of gemeenten  die de ontwikkeling van Rijke Leeromgevingen in het onderwijs ondersteunen.

Het onderwijs

De dienstverlening van Organiseermeer richt zich in eerste instantie op het basis- en voortgezet onderwijs maar recent hebben we ook succesvolle ervaringen in werken voor het MBO. 

We bieden een breed scala aan diensten, producten en tools die erop gericht zijn om schoolteams te inspireren, de werkdruk voor docenten te verlagen en zo de leer- en leefomgeving van kinderen en jongeren te helpen verbeteren. Daarbij is de identiteit van de school het vertrekpunt. Wij werken dan ook altijd op maat, kerndoelvolgend en in het verlengde van de werkwijze van de school.

We werken ook voor andere maatschappelijke organisaties die rijke ontwikkelkansen voor kinderen beogen, bijvoorbeeld organisaties voor buitenschoolse opvang. 

Organiseermeer is CJP-acceptant.

Uitgelicht

Onze producten en diensten voor scholen

Verrijkende
inspiratie
pakketten

voor een rijke leeromgeving

Onze inspiratiepakketten geven je inspiratie om je onderwijsthema’s vorm te geven vanuit verschillende invalshoeken.

Inspiratie

Het
Abonnement

Tot jullie dienst!

Van het uitwerken van lesmateriaal tot de volledige planning van activiteiten of gastlessen.

Werkdrukvermindering

Programma
ontwerp
op maat

planning en budgetering

Volledig uitgewerkte jaar- of deelprogramma’s passend bij de wensen en het curriculum van jouw school.

Programmaontwerp

Het
VisieLab

inspiratieSessies

In twee deelsessies komen we tot een visie op de Rijke Leeromgeving die aansluit bij de identiteit van jouw school.

Visieontwikkelng

Samen
blijven
leren

Professionalisering

Deskundigheidsbevordering

Organiseermeer verzorgt cursussen, werksessies en inspiratiedagen voor leerkrachten, scholen en schoolbesturen.

De
ToolKit

voor een rijke leeromgeving

Een “gereedschapskist” waarmee elke leerkracht, klas of leerling een Rijke Leeromgeving kan toveren.

toolkit

Gemeenten

Organiseermeer werkt samen met gemeenten om rijke leerkansen voor kinderen te vergroten. Wil jullie gemeente hier (meer) in investeren, dan denken we graag mee over een lokale of regionale invulling en kunnen we een rol spelen in het bieden van passende ondersteuning.

Uitgelicht

Organiseermeer in het Land van Cuijk

In het Land van Cuijk geeft de gemeente Organiseermeer de opdracht (betaald uit CmK gelden en uit cultuurcoach gelden) om scholen in de gemeente Land van Cuijk (43 scholen) te begeleiden in het uitvoeren van hun CmK ambities. De gemeente stelt daarnaast een ‘potje’ voor scholen ter beschikking waaruit ze activiteitengeld kunnen krijgen. Wij begeleiden de scholen en helpen ze om de door de gemeente ter beschikking gestelde ondersteuning op een passende en zinvolle manier te besteden.

Penvoerders CmK of School en Omgeving

De diensten van Organiseermeer passen goed binnen de regelingen School en Omgeving en Cultuureducatie met Kwaliteit. We hebben veel ervaring met de regelingen en hebben in verschillende regio’s gewerkt voor intermediairs die de CmK regeling in een betreffende regio uitvoeren. Meer recent zijn we betrokken geweest bij verschillende initiatieven die worden uitgewerkt binnen de regeling School en Omgeving.

Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het begeleiden van scholen of de ontwikkeling van programma’s voor een rijke schooldag. We zijn het meest van toegevoegde waarde wanneer het CmK programma van een regio een op-maat karakter heeft. We weten in zo’n geval de CmK-ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van curriculumontwikkeling, professionalisering en kennisdeling zinvol te koppelen aan onderwijsontwikkelingen en -thema’s op schoolniveau.

Uitgelicht

Een plan van aanpak voor Cultuureducatie met Kwaliteit

Onderwijs is erop gericht kinderen klaar te maken voor de toekomst. De toekomst vraagt om creatieve, innovatieve en ondernemende mensen. Kinderen die nu op onze school zitten, zijn degenen die over een aantal jaren de samenleving mee vorm gaan geven. Hoewel we niet weten hoe die samenleving eruit zal zien, zien we wel dat ontwikkelingen elkaar in een steeds hoger tempo opvolgen. Wat daarmee vaststaat, is dat kinderen moeten leren omgaan met veranderingen en nieuwe uitdagingen. En dat het dus van belang is, dat kinderen nu de tools aangereikt krijgen om de vaardigheden te ontwikkelen waarmee zij een positieve rol in de toekomstige samenleving kunnen gaan spelen.

Cultuureducatie en creativiteitsontwikkeling biedt een kader voor het aanrijken van deze tools en het ontwikkelen van vaardigheden als oorspronkelijk en creatief denken, de ontwikkeling van verschillende talenten, innovatief vermogen, ondernemerschap en het leren over elkaar, zichzelf en de wereld. Bij uitstek kansen om de leeromgeving van de school te verrijken.

Het ontwikkelen van een aanpak voor Cultuureducatie (met Kwaliteit) is een onderwerp waar we zeer ervaren in zijn. Gaat jullie school, bestuur, gemeente of culturele instelling aan de slag met cultuureducatie en zoeken jullie handvatten om een programma in te richten? Neem vrijblijvend contact op over de mogelijkheden. Denk onder andere aan de realisatie van jaarprogramma’s, verdiepingsprogramma’s aansluitend bij de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit of de ontwikkeling van een leerlijn kunstonderwijs of erfgoededucatie.

Andere maatschappelijke instellingen gericht op educatie

Voor maatschappelijke educatieve instellingen, bijvoorbeeld gericht op natuur- of cultuureducatie, maar bijvoorbeeld ook musea, werken we onderwijsprogramma’s uit. 

We ontwikkelen educatieve projecten en programma’s en/of voeren deze uit. Het opzetten en (mee) uitvoeren van een subsidietraject kan hier ook onderdeel van uitmaken. We helpen instellingen op weg die ‘iets met educatie willen’ (consult) of maken in opdracht een programma van kop tot staart. Het komt ook voor dat we worden gevraagd de scholen die meedoen aan een programma van een instelling, te begeleiden. 

Uitgelicht

Ontwikkeling Rijke Leerplek Vista-college x Fotomuseum aan het Vrijthof

Een Mbo-opleiding en een museum slaan de handen ineen! Geïnspireerd door het ICP New York onderzoeken we de oprichting van een nieuw centrum voor fotografie en beeldcultuur waar de onderwijs- en museale wereld samenkomen, dat beide omhelst, en verder gaat! Een centrum waar een leven lang ontwikkelen centraal staat, niet alleen door studenten van het Vista collega maar ook door fotografie amateurs en professionals die willen blijven leren of door leerlingen van basis- en middelbare scholen die het centrum kunnen bezoeken. Een plek om te leren in een rijke omgeving, waar je met de voeten in de klei ervaringen opdoet met fotografie, het maken van tentoonstellingen en de maatschappelijke relevantie van beeldkunst. Vanuit rijke leeractiviteiten en aanleiding uit de échte wereld.

Waarom Organiseermeer?

In ontwikkeling

De Organiseermeer

toolkit

Voor een Rijke Leeromgeving

De ToolKit is een fysieke ‘gereedschapskist’ waarmee elke leerkracht met de klas, groepjes leerlingen, of een leerling op zichzelf, instant een Rijke Leeromgeving kan toveren en aan de slag kunnen met aansprekende werkvormen. De Toolkit bevat een basispakket en kan worden uitgebreid met updates.

Ontvang nieuws over de ToolKit

Terugbelverzoek

De Rijke Leeromgeving

Een rijke leeromgeving is een onderwijsomgeving die een breed palet van leerervaringen en interacties biedt om de ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. In een rijke leeromgeving gaat leren verder dan alleen het overdragen van kennis. Het gaat juist om bijvoorbeeld praktisch leren, samenwerking, creativiteit en kritisch denken. Het creëren van een rijke leeromgeving draagt bij aan een inspirerend leerproces in en met “de echte wereld”.